The Data Show #3: Phân tích “Golden Number” để xác định điểm rơi phù hợp của khách hàng

Định nghĩa và những ứng dụng của “Golden Number” trong việc hoạch địch kế hoạch chăm sóc và thu hút từng nhóm khách hàng riêng biệt.

Xem khoá học đầy đủ tại đây.