Passport to Marketing #1 – Làm Marketing là làm gì?

Chia sẻ bởi chị Lê Hồ Mỹ Duyên, nguyên Trưởng nhãn hàng X – men.

“Passport to Marketing”, series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là “giấy thông hành” giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.