Passport to Marketing #7 – Khái quát về Market Research

Chia sẻ bởi anh Trần Hùng Thiện, President của GCOMM và CASK.

“Passport to Marketing”, series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là “giấy thông hành” giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.