Deep Dive #1 – Bàn về chiến lược tái định vị của Viettel: “Thay đổi toàn diện là cách tiếp cận phù hợp”

Brands Vietnam đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hải Minh, Giám đốc Điều hành tại Wisdom Agency, để đào sâu vào trường hợp của Viettel dưới góc nhìn chuyên môn về tái định vị. Không chỉ nói đến sự thay đổi trong logo hay câu khẩu hiệu, chúng tôi sẽ bàn về những tầng chiến lược ẩn đằng sau đó, những điểm marketer có thể học hỏi thông qua sự kiện nổi bật này.
More