The Data Show #5: Case-study về hoạt động tăng trưởng khách hàng mới và tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng cũ

Cùng anh Nguyễn Tiến Huy – founder Pencil Group và anh Tín Lê – founder Adtek phân tích case-study áp dụng các hoạt động tăng trưởng khách hàng mới và tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng cũ.

Xem khoá học đầy đủ tại đây.